Årsmøde i Skåstrup Lokalråd 14. marts 2024

Årsmøde i Skåstrup Lokalråd d. 14. marts kl. 19 i Forsamlingshuset
Hermed indkaldelse til årsmøde i Skåstrup Lokalråd iflg. vedtægterne med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Lokalrådets årsberetning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af årsregnskab
6. Meddelelse om hvilke medlemmer institutioner og foreninger har udpeget
7. Valg af to folkevalgte medlemmer til lokalrådet
På valg:
Søren Andkjær (modtager ikke genvalg)
Lene Sarup (modtager genvalg)
8. Valg af to suppleanter – vælges for et år
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Samme aften er der generalforsamlinger i Skåstrup Forsamlingshus, Støtteforeningen til Skåstrup Forsamlingshus samt i Friluftsliv og Sauna Nordfyn. Vi vil være vært ved et lettere traktement. Alle er velkomne.