Lokalrådets høringssvar til nyt sommerhusområde ved Skåstrup Strand

26.10.2023

Høring af forslag til Lokalplan nr. 2022-2 sommerhusområde ved Skåstrup Strand

Hermed fremsendes høringssvar til ovennævnte fra Skåstrup Lokalråd.

Baggrund og forberedelse af høringssvaret i Lokalråds regi:

Et nyt sommerhusområde med 30 store sommerhuse fylder meget i lokalsamfundets bevidsthed, både for de lokale beboere og for sommerhusbeboerne.

Lokalrådet følger den politiske proces og ønsker at gøre sin indflydelse gældende i forhold til projektets endelige udformning og sikre bedst mulig viden om lokale forhold i Kommunalbestyrelsen. Lokalrådet har forud for udarbejdelse af høringssvaret, haft indkaldt til borgermøde om forslaget.

Borgermødet trak både lokale og sommerhusbeboere til, og de mange fremmødte til borgermødet vidner om, at emnet fylder meget hos mange beboere i området.

Formålet med borgermødet var at høre, hvad der rørte sig hos de fastboende og i de mange grundejerforeninger ved Skåstrup Strand og samle input til Lokalrådets væsentligste punkter til et høringssvar tidligt i processen.

Den feedback, vi fik på borgermødet, har givet et godt billede af de forskellige holdninger, så lokalrådet har kunnet justere det endelige høringssvar på et bredt, oplyst grundlag.

Vi kunne efter borgermødet konkludere, at der generelt var stor bekymring for den planlagte etablering af det nye sommerhusområde ved Skåstrup, især pga. størrelserne på husene og trafikforholdene.

Lokalrådets høringssvar har fokus på husstørrelser, trafikforhold og naturomgivelserne:

 • Størrelserne på sommerhusene

I høringsmaterialet er størrelserne angivet som hhv. 205 m2 beboelse for 15 af de 30 sommerhuse og op til 275 m2 for de resterende 15.

Vi ønsker sommerhuse, der orienterer sig mod ganske almindelige familier og ikke stordrift/industri, som der lægges op til med husene med over 180 m2 beboelse. Derfor ønsker vi, at kvadratmeterstørrelserne reduceres i forhold til det fremlagte i høringsmaterialet til max. 180 m2 huse inkl. anneks, der er godkendt til beboelse.

 • Jo større sommerhuse, jo mere udlejning til større grupper, der øger risiko for ekstra støj og gener samt flere biler pr. hus, som allerede nu opleves ved de senest byggede 26 store sommerhuse i samme område (skråt overfor).
 • Trafikforholdene
  • Stor bekymring i forhold til, at de nuværende smalle tilkørselsveje med dårlige oversigtsforhold ikke kan bære den forventede store ekstra trafik, som store sommerhuse medfører, da der allerede er udfordringer i dag
  • Vi ønsker en overordnet plan for hele området, der ser på trafiksaneringsmulighederne og gentænker hele trafikken ned mod stranden
   • Vi ønsker adskillelse af hårde og bløde trafikanter og foreslår en kombineret gang og cykelsti trukket væk fra krydset ved nedkørslen til stranden ad Strandgyden
   • hastighedsbegrænsninger på 40 km og bump, bl.a. Strandgyden og de tilstødende til- og frakørselsveje
   • ensrettet kørsel på enkelte af de meget smalle veje, der ikke kan udvides

 Naturomgivelserne

  • Afstand fra de eksisterende sommerhuse til de nye – her ønskes et beplantningsbælte svarende til det, der i dag findes ved de omtalte 26 sommerhuse skråt overfor
  • Etablering af beplantning af passende højde, bredde og af hjemmehørende arter og ikke som ved de 26 sommerhuse, da der her mangler beplantning og sommerhusmiljø.
 • Udvidelse af faciliteterne
  • For at området skal kunne bære den øgede tilførsel af brugere fra et nyt stort sommerhusområde med 30 store sommerhuse, er der behov for at udvide nedenstående faciliteter:
   • Etablering af sti fra det nye sommerhusområde mod vest, der tilkobles eksisterende sti, så der sikres gennemgang, sammenhæng i stisystemet og aflastning af Strandgyden
 • En stor fælles legeplads, som kan bruges af alle (som kommunen vedligeholder, så vi sikrer, den kan bruges af alle i fremtiden)
   • Renovering og udvidelse af fællesarealet ved stranden med bl.a. tidssvarende toiletter
   • Ny permanent badebro (evt. cirkel-træbadebro) som en udvidelse af badebrosfaciliteterne til gavn for badning hele året

Afslutningsvist gør Lokalrådet opmærksom på, at vi gerne mødes med kommunen og går i dialog om udmøntningen i forhold til ovennævnte forhold for at imødegå de mest kritiske forhold for fremtiden. Vi ønsker en ambitiøs, overordnet, fremtidssikret og gennemtænkt plan for hele området til alles bedste, der tager højde for bevarelsen af sommerhuskulturen med integration af det nye sommerhusområde. Vi ønsker en nødvendig udvidelse af de faciliteter, der gør det muligt for området at bære den nye sommerhusudvidelse uden at gå på kompromis med trafiksikkerhed og naturomgivelser, herunder mulighederne for havkig fra bl.a. Nordborgvej og Kæret.

Det er afgørende for os, at vores grundigt udarbejdede og bredt funderede høringssvar kommer til at indgå i sommerhusprojektet, så det efterfølgende er både synligt og identificérbart, at Nordfyns Kommune lever op til ambitionerne om at inddrage og give medindflydelse til lokalrådene i Nordfyns kommune.

Vedr. Høring af: Tillæg til spildevandsplan Skåstrup Strand tillæg nr. 2022-3 sommerhusområde ved Skåstrup Strand

Til orientering har Lokalrådet ingen bemærkninger til ovennævnte spildevandsplanshøring, hvorfor der ikke kommer separat høringssvar dertil fra Lokalrådet.

Med venlig hilsen

Helle Gad

Formand for Skåstrup Lokalråd