Friluftsliv og sauna – Nordfyn

Vedtægter

 

 • 1 Navn og hjemsted

          Foreningens navn er Friluftsliv og sauna – Nordfyn

          Foreningen er hjemmehørende i Ore Sogn, Nordfyns kommune

 

 • 2 Formål

          Foreningens formål er at give medlemmerne gode oplevelser med badning, sauna og friluftsliv i lokalområdet – primært ved at tilbyde mulighed for at benytte en mobil sauna.

 

 • 3 Medlemmer

          Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter

 

 • 4 Generalforsamling

          Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned.

          Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag på relevant(e) hjemmeside(r), samt pr. e-mail til medlemmer med angivelse af dagsorden.

          Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

          Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i                 hænde senest 3 uger før generalforsamlingen

          Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

          Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det       nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom          med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

 • 6 Bestyrelsen

          Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general-         forsamlingen. Alle medlemmer vælges for to år ad gangen.

          Der føres protokol over bestyrelsens møder.

          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 • 7 Økonomi

          Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

          Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

          Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

          Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

 

 • 8 Tegning og hæftelse

          Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

          Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

          Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen                    tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens       forpligtelser.

 

 • 9 Vedtægtsændringer

          Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling               stemmer herfor.

 

 • 10 Opløsning

          Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general-           forsamlinger stemmer herfor.

          Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Skåstrup Forsamlingshus

den 21. august 2017